Informatie

Begrippenlijst

Bankbeslag

Een bankbeslag, ook wel bekend als een beslag op banktegoeden, is een juridische maatregel waarbij een schuldeiser (bijvoorbeeld een crediteur) de bankrekening(en) van een schuldenaar (bijvoorbeeld een debiteur) laat blokkeren en beslag legt op het beschikbare saldo. Dit betekent dat de schuldenaar niet meer vrijelijk over het geld op zijn/haar bankrekening kan beschikken, omdat het bevroren is totdat de schuld aan de schuldeiser is voldaan.

Een bankbeslag kan worden uitgevoerd nadat er een gerechtelijke uitspraak of bevel is verkregen, waarbij de schuldeiser het recht heeft gekregen om de openstaande schuld te innen. Een bankbeslag kan ook worden uitgevoerd zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving aan de schuldenaar, waardoor deze soms verrast kan worden wanneer hij/zij probeert om geld van zijn/haar rekening op te nemen of over te maken.

Beslag op onroerende zaken

Een beslag op onroerende zaken, ook wel bekend als een hypotheekbeslag, is een juridische maatregel waarbij een schuldeiser (bijvoorbeeld een bank) beslag legt op een onroerende zaak, zoals een huis, appartement, of ander vastgoed. Het beslag geeft de schuldeiser het recht om het onroerend goed te verkopen om zo de openstaande schuld te innen.

Een beslag op onroerende zaken wordt doorgaans toegepast wanneer de schuldenaar, bijvoorbeeld een hypotheeknemer, zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt en er een achterstand ontstaat in de aflossing van de hypotheek. De bank kan dan via een gerechtelijke procedure een beslag op het onroerend goed laten leggen om de openstaande schuld te innen.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die is aangesteld om het beheer te voeren over het vermogen en/of de financiën van een ander persoon, zoals bijvoorbeeld een meerderjarige onder bewind gestelde, een persoon met verkwistende neigingen of een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking. De bewindvoerder heeft de taak om het vermogen van deze persoon te beschermen, te beheren en te waarborgen dat de persoon in kwestie niet onnodig in de schulden raakt.

Beslag op roerende zaken

Een beslag op roerende zaken is een juridische maatregel waarbij een schuldeiser (bijvoorbeeld een deurwaarder) beslag legt op roerende goederen, zoals meubels, sieraden, voertuigen, elektronica en andere persoonlijke bezittingen, van de schuldenaar om zo een openstaande schuld te innen.

Een beslag op roerende zaken wordt meestal toegepast wanneer een schuldenaar zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt en er een achterstand ontstaat in de aflossing van een schuld. De schuldeiser kan dan via een gerechtelijke procedure beslag leggen op de roerende goederen van de schuldenaar om zo de openstaande schuld te innen.

Als er beslag is gelegd op roerende goederen, dan mag de schuldenaar deze goederen niet meer verkopen, verpanden of op een andere manier overdragen. Als de schuldenaar toch probeert deze goederen te verkopen of te verpanden, dan kan de schuldeiser de koper of pandhouder aansprakelijk stellen voor de schuld.

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een juridische maatregel waarbij beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van een persoon of bedrijf, voordat er een rechterlijke uitspraak is gedaan over een mogelijke schuld of claim. Het doel van een conservatoir beslag is om te voorkomen dat de schuldenaar de betreffende vermogensbestanddelen onttrekt aan het vermogen voordat er een uitspraak is gedaan over de vordering van de schuldeiser.

Een conservatoir beslag wordt meestal toegepast in gevallen waarin er sprake is van een dreigend faillissement, een geschil over eigendomsrechten of een vermoeden van fraude. Het kan worden toegepast op roerende en onroerende goederen, bankrekeningen, aandelen en andere vermogensbestanddelen.

Curator

Een curator is een persoon die wordt aangesteld door de rechtbank om het beheer te voeren over het vermogen en/of de belangen van een persoon of bedrijf die in staat van faillissement verkeert. De curator heeft als taak om de belangen van de schuldeisers te behartigen en het vermogen van de failliet te liquideren en de opbrengst daarvan te verdelen onder de schuldeisers.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officieel document waarmee iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt uitgebracht door de eiser, de partij die een rechtszaak begint, en bevat een beschrijving van het geschil, de eis van de eiser en de datum en plaats van de zitting.

Een dagvaarding wordt meestal gebruikt in civiele procedures, waarbij de eiser een zaak aanspant tegen de gedaagde om een geschil te beslechten of een schadevergoeding te eisen. Het kan ook worden gebruikt in strafzaken, waarbij de verdachte wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

Debiteur

Een debiteur is een persoon, bedrijf of instelling die een schuld heeft uitstaan bij een ander, ook wel de crediteur genoemd. Een debiteur is dus de schuldenaar in een financiële transactie.

Derdenbeslag

Een derdenbeslag is een beslaglegging op gelden of goederen die niet eigendom zijn van de schuldenaar, maar die wel in zijn of haar bezit zijn of die hij of zij tegoed heeft van een derde partij. Dit betekent dat een schuldeiser beslag legt op gelden of goederen die zich bevinden bij een derde, zoals bijvoorbeeld een bank of werkgever, in plaats van bij de schuldenaar zelf.

Een derdenbeslag kan worden gelegd wanneer een schuldenaar zijn of haar schulden niet betaalt en de schuldeiser via de rechter een executoriale titel, zoals een vonnis, heeft verkregen. Vervolgens kan de schuldeiser beslag laten leggen op bijvoorbeeld het salaris van de schuldenaar bij zijn of haar werkgever of op gelden die op de bankrekening van de schuldenaar staan.

Dwangbevel

Een dwangbevel is een officieel document dat wordt uitgegeven door een deurwaarder of overheidsinstantie, zoals de Belastingdienst, om een schuldenaar te dwingen een openstaande schuld te betalen. Het dwangbevel is een executoriale titel en geeft de deurwaarder of overheidsinstantie de bevoegdheid om dwangmiddelen in te zetten om de schuld te innen, zoals beslaglegging op goederen of loonbeslag.

Een dwangbevel wordt uitgevaardigd nadat een schuldenaar herhaaldelijk is verzocht om de openstaande schuld te betalen, maar niet heeft voldaan aan deze verzoeken. Het dwangbevel wordt per post of persoonlijk aan de schuldenaar uitgereikt en bevat informatie over de hoogte van de schuld, de wettelijke rente en de kosten van het dwangbevel.

Eiser

Een eiser is een persoon of organisatie die een rechtszaak begint of een vordering instelt tegen een andere persoon of organisatie, die in dit geval de gedaagde wordt genoemd. De eiser is degene die een claim of eis heeft, bijvoorbeeld een geldbedrag of schadevergoeding, en deze via de rechter wil laten vaststellen en toewijzen.

Executiefase

De executiefase is de fase in een juridische procedure waarin een vonnis of arrest wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat de rechterlijke beslissing, zoals een veroordeling tot betaling van een geldbedrag, door middel van dwangmiddelen wordt afgedwongen bij de veroordeelde partij, de executie plichtige.

Executoriaal beslag

Een executoriaal beslag is een dwangmaatregel die door de deurwaarder wordt uitgevoerd op basis van een executoriale titel, zoals een vonnis van de rechter of een dwangbevel van de belastingdienst. Het houdt in dat de deurwaarder beslag legt op het vermogen van de schuldenaar om zo de openstaande schuld te innen.

Faillissement

Een faillissement is een juridische procedure waarbij een persoon, bedrijf of organisatie die niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, wordt verklaard als zijnde insolvent. Het doel van een faillissement is om de schulden van de insolvente persoon of organisatie op een eerlijke manier af te handelen en om de schuldeisers tevreden te stellen.

Finale kwijting

Finale kwijting is een juridische term die gebruikt wordt om aan te geven dat er tussen twee partijen een definitieve en bindende overeenkomst is gesloten waarbij alle vorderingen, verplichtingen en geschillen tussen partijen zijn afgewikkeld en afgerekend.

Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die belast is met het uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en het verrichten van ambtshandelingen, zoals het betekenen van dagvaardingen en vonnissen, het leggen van beslagen en het executoriaal verkopen van goederen.

Gerekwireerde

Het begrip ‘gerekwireerde’ wordt in het Nederlands recht gebruikt om de partij aan te duiden die de advocaat heeft ingeschakeld om zijn of haar belangen te behartigen in een gerechtelijke procedure.

De gerekwireerde kan een natuurlijke persoon zijn, zoals een individu die een geschil heeft met een ander persoon of een bedrijf, of een rechtspersoon, zoals een bedrijf of organisatie die in een zakelijk geschil is verwikkeld.

Kantonrechter

Een kantonrechter is een rechter die zaken behandelt in het civiele recht en het strafrecht van geringe omvang en complexiteit. De kantonrechter is een rechter die op een lagere hiërarchische niveau werkt dan de rechtbank en heeft bevoegdheid om zaken af te doen zonder tussenkomst van een advocaat. Dit maakt de kantonrechter laagdrempelig en toegankelijk voor burgers en bedrijven die zonder dure juridische bijstand een geschil willen beslechten.

Loonbeslag

Loonbeslag is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser beslag kan leggen op het inkomen van een schuldenaar om een openstaande schuld te innen. Dit wordt gedaan door middel van een beslaglegging op het salaris of de uitkering van de schuldenaar, waarbij een deel van het inkomen wordt ingehouden om de schuld af te lossen.

Minnelijke fase

De minnelijke fase is de eerste fase in het schuldhulpverleningstraject waarin schuldenaren proberen om hun schulden op te lossen in samenspraak met hun schuldeisers. Het doel van de minnelijke fase is om een minnelijke regeling te treffen, waarbij de schuldenaar met zijn schuldeisers afspraken maakt over de afbetaling van zijn schulden.

Opdrachgever

Een opdrachtgever is een persoon of organisatie die een opdracht verleent aan een andere partij om bepaalde werkzaamheden uit te voeren of diensten te leveren. De opdrachtgever is in deze situatie degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van de werkzaamheden en de opdrachtnemer is degene die de werkzaamheden uitvoert.

Preferent beslag

Een preferent beslag is een beslag dat een voorkeursbehandeling krijgt ten opzichte van andere beslagen op dezelfde goederen of inkomsten. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij verkoop van de in beslag genomen goederen of uitbetaling van het beslag op inkomsten, het preferente beslag als eerste wordt voldaan voordat andere beslagen worden afgewikkeld.

Proces-verbaal

Een proces-verbaal is een schriftelijk verslag van een ambtenaar, zoals een politieagent, een deurwaarder, een notaris of een griffier, waarin wordt beschreven wat er tijdens een bepaald incident of gebeurtenis is gebeurd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verkeersovertreding, een diefstal, een beslaglegging, een getuigenverklaring of een juridische procedure.

Rekwirant

Een rechtbank is een instelling die belast is met het toepassen van het recht en het oplossen van geschillen tussen partijen. In Nederland zijn er rechtbanken op verschillende niveaus: er zijn 11 rechtbanken die onderdeel zijn van de rechtspraak in Nederland. Elke rechtbank heeft een eigen rechtsgebied en behandelt strafzaken, civiele zaken en bestuurszaken.

Een rekwirant is een persoon, instantie of organisatie die een verzoek of vordering indient bij een bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld een rechter, een bestuursorgaan of een gerechtsdeurwaarder. Het gaat hierbij om een formele procedure waarbij de rekwirant een specifiek doel wil bereiken, zoals het verkrijgen van een vergunning, het instellen van een vordering of het leggen van beslag.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is een vorm van hulpverlening die zich richt op mensen die problematische schulden hebben en daar zelf niet meer uitkomen. Schuldhulpverlening wordt geboden door gemeenten en bestaat uit diverse vormen van ondersteuning en begeleiding om de financiële problemen op te lossen en te voorkomen dat de schulden verder oplopen.

Titel

Een titel is een officieel document of een ander juridisch document dat aantoont dat iemand rechten heeft op een bepaald goed of een bepaalde geldsom. Een titel kan bijvoorbeeld een vonnis zijn, waarin de rechter bepaalt dat een schuldenaar een geldbedrag moet betalen aan een schuldeiser.

“Vertrokken Onbekend Waarheen” (afgekort als “VOW”)

“Vertrokken Onbekend Waarheen” (afgekort als “VOW”) is een aanduiding die gebruikt wordt als iemand onvindbaar is en er geen duidelijkheid is over waar die persoon naartoe is gegaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen die zonder adreswijziging zijn verhuisd, of bij mensen die bewust onderduiken om bijvoorbeeld schuldeisers of justitie te ontlopen.

Het gebruik van de term “VOW” is met name van belang in situaties waarbij er sprake is van een schuld of een vordering op de persoon die onvindbaar is. Als er geen duidelijkheid is over de verblijfplaats van deze persoon, kan het lastig zijn om de schuld te innen of een gerechtelijke procedure te starten. In dat geval kan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau proberen om via andere wegen toch informatie te achterhalen over de verblijfplaats van de persoon, bijvoorbeeld door contact te zoeken met familieleden, werkgevers of de gemeente waar de persoon voor het laatst ingeschreven stond.

Verzet

Verzet kan worden ingesteld door de partij tegen wie het vonnis of de beschikking is gericht, indien deze zich niet kan verenigen met de inhoud of de gevolgen daarvan. Het verzet moet binnen een bepaalde termijn worden ingesteld, die afhankelijk is van het soort vonnis of beschikking dat is gewezen.

Vonnis

Een vonnis is een schriftelijke uitspraak van de rechter in een civiele, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke zaak. Het vonnis bevat de beslissing van de rechter over de zaak en de motivering daarvan.

Vordering

Een vordering is een aanspraak op betaling van een geldbedrag of het nakomen van een verplichting, zoals bijvoorbeeld het leveren van goederen of het verlenen van diensten. Het kan hierbij gaan om een bedrag dat nog moet worden betaald voor geleverde goederen of diensten, maar ook om bijvoorbeeld een schadevergoeding voor geleden schade.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een wettelijke regeling die bedoeld is om mensen met financiële problemen te helpen bij het oplossen van hun schulden. Het is een regeling voor natuurlijke personen (dus geen bedrijven), die in een uitzichtloze schuldsituatie verkeren en waarbij andere schuldhulpverleningstrajecten geen uitkomst hebben geboden.

.